תנאי ביטול:

לקוח שביצע הזמנה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), אשר עיקריהן יובאו להלן.

v

ביטול הזמנה ע"י לקוח לפני קבלתה אצל הלקוח:

כל עוד לא סופקה ההזמנה ללקוח ועד תיאום המשלוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, באמצעות הודעה בכתב (לרבות בדוא"ל) ו/או בטלפון.

בוטלה ההזמנה כאמור בסעיף זה, תשלח ללקוח הודעת דואר אלקטרוני המאשרת זאת, והחברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף לעיל את הסכום ששולם על ידו, באם בחר הלקוח לבצע הרכישה בכרטיס אשראי, בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים.

v

 ביטול לאחר קבלת ההזמנה אצל הלקוח:

סופקה ההזמנה ללקוח, רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, בתוך 14 ימים מיום שסופקה לו, באמצעות הודעה בכתב ו/או בטלפון. למען הסר ספק, לאחר 14 ימים ממועד קבלת ההזמנה, לא ניתן לבטלה. כמו כן מוצר שהשתמשו בו או נפגם לא ניתן להחזיר

*  החברה רשאית לעדכן את תעריפי ההחזרות מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. תעריפי המשלוח החזרת פריטים, עד אשר יעודכנו על ידי החברה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, הינם כדלקמן:

בהזמנת פריטים:

עלות המשלוח בסך 55 ₪; או לחלופין החזרה של הפריטים לחברה

בכפוף לסעיף לעיל, החברה תחזיר ללקוח, תוך 14 ימים מקבלת הודעת הביטול כאמור בסעיף לעיל את הסכום ששולם על ידו בעת ביצוע ההזמנה, בניכוי דמי ביטול בשיעור 5% ממחיר ההזמנה או 100 שקלים חדשים, הנמוך מבין השניים. ההחזר, כאמור בסעיף  זה, ייעשה באמצעות זיכוי כרטיס האשראי באמצעותו בוצעה הרכישה ו/או באמצעות צ'ק מזומן שיימסר ללקוח אצל החברה/ יישלח בדואר לכתובת שהוזנה בעת ההזמנה, הכל- בהתאם לאמצעי התשלום בו בוצעה הרכישה שבוטלה ובהתאם להסכמות בין הלקוח לחברה.

למען הסר ספק מובהר כי בביטול הזמנה כאמור בסעיף  זה לא יהיה זכאי הלקוח להחזר דמי המשלוח ככל ששולמו על ידו.